Parkouria harrastava mies hyppää värikkäiden betoniblokkien päällä
Parkouria harrastava mies hyppää värikkäiden betoniblokkien päällä

Ohjelmistoprojektin hankinta ketterällä mallilla: mitä on hyvä tietää?

Ketterä kehitys on nykyaikainen ohjelmistokehityksen toimintatapa ja poikkeaa monista perinteisistä kehittämismalleista. Tässä kirjoituksessa esittelemme ketterän kehitykselle ominaiset piirteet ja siihen liittyviä termejä.

Ketterän kehityksen ominaispiirteet

Ketterä kehitys on ohjelmistokehityksen toimintatapa, joka on yleistynyt 2000-luvun kuluessa ja saavuttanut laajaa suosiota. Ketterä kehitys edellyttää tiivistä yhteistyötä, niin toimittajan kuin asiakkaan välillä, poiketen perinteisistä kehitysmalleista, kuten vesiputousmallista jossa töitä on tehty enemmän ”omissa poteroissa”.

Ketterä kehitys on dynaaminen ja joustava lähestymistapa ohjelmistokehitykseen. Se pyrkii vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti asiakkaan muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin ohjelmistokehitysprojektin edetessä.

Ketterän kehityksen hyödyt asiakkaalle

Ketterä kehitys tarjoaa asiakkaalle monia hyötynäkökulmia. Tavoite kaikessa ketterässä kehityksessä on tuottaa asiakkaalle nopeasti valmis tai demottava tuote, jotta asiakas osaa ottaa kantaa vastaako se hänen tarpeitaan ja odotuksiaan. Ketterän kehityksen edut korostuvat erityisesti nopeasti muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä, jotka edellyttävät ohjelmistoprojektilta joustavuutta ja reagointikykyä sekä projektissa, jossa asiakkaan tarpeet eivät ole projektin alussa selvillä tai määriteltävissä, vaan tarkentuvat vasta projektin edetessä.

Ketterän kehityksen ydinajatus on tiivis yhteistyö asiakkaan ja kehitystiimin välillä, joka tarkoittaa sujuvaa kommunikointia, avoimuutta, yhteisymmärrystä ja luottamusta kehitystyössä. Asiakas saa jatkuvasti tietoa kehitystyön edistymisestä ja mahdolliset projektiin liittyvät haasteet käsitellään yhdessä parhaan lopputuloksen löytämiseksi.

Ketterässä kehityksessä jatkuva testaus ja arviointi takaavat, että virheet havaitaan ja korjataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Molempien osapuolien aktiivinen osallistuminen projektin eri vaiheisiin varmistaa, että lopputulos vastaa asiakkaan tarpeita ja odotuksia mahdollisimman hyvin. Samalla se myös nopeuttaa toimitusaikatauluja, parantaa tuloksia ja varmistaa kustannustehokkaan projektin.  

Ketterän kehityksen termit tutuiksi

Ketterän kehityksen projekteissa kommunikoinnissa hyödynnetään vakiintuneita termejä. Olemme listanneet alle muutamia keskeisimpiä avainsanoja, jotka auttavat ymmärtämään ketterän kehityksen periaatteita ja prosesseja.

 • Agile (Ketterä): Ketterä kehitys on ohjelmistokehityksen toimintatapa, jonka periaatteet ja menetelmät korostavat joustavuutta, tiimityötä ja asiakkaan jatkuvaa osallistumista projektiin.
 • SCRUM: Yksi suosituimmista ketterän kehityksen toimintatavoista. SCRUM-menetelmässä iso projektikokonaisuus muodostuu pienemmistä kehitysjaksoista (”sprint”), joiden aikana kehittämiseen osallistuva tiimi työskentelee sovittujen projektiosien parissa.
 • Sprintti: SCRUM-toimintatavan lyhyt kehitysjakso, joka kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa. Kokonainen ketterän kehityksen prosessi muodostuu useista sprinteistä. 
 • Product Owner (Tuoteomistaja): Rooli, joka vastaa tuotteen vision määrittelemisestä, backlogin (kehityslista/tehtävälista) priorisoinnista ja varmistaa, että kehitystiimi ymmärtää asiakkaan tarpeet.Tyypillisesti tuoteomistaja on asiakkaalta.
 • Development team (Kehitystiimi): Tiimin muodostavat ohjelmistokehityksen ammattilaiset, jotka valmistavat asiakkaalle valmiin tuotteen määritetyn kehityslistan mukaisesti.
 • Scrum Master: Kehitystiimin fasilitoija, joka auttaa työn suunnittelussa, tukee tiimin itseohjautuvaa työskentelyä, poistaa kehitystyön esteitä ja varmistaa SCRUM-menetelmän noudattamisen käytännön työssä.
 • Sprint Review: Sprintin päätteeksi kehitystiimi esittelee mitä sprintissä on saatu aikaiseksi. Yleensä sprint review’ssä pyritään näyttämään jo valmista tuotetta tai muulla tavalla avoimesti esittämään tuotoksia.
 • Retro (tai retrospektiivi): Sprintin review’n jälkeen järjestettävä palaveri, jossa yleensä asiakas tarkastelee menneen sprintin tuotoksia ja toimintaa voidakseen oppia ja tehdä prosessin parannuksia tuleviin jaksoihin.
 • Daily Stand-up: Lyhyt (esim. 15 min) päivittäinen palaveri, jossa tiimin jäsenet päivittävät toisilleen edistymisensä ja mahdolliset esteet työssään.

Ketterän kehityksen vaatimukset asiakkaalle

Jotta voidaan varmistua, että lopputulos vastaa tarpeita ja odotuksia, on asiakkaan oltava koko kehitysprojektin ajan tiiviissä yhteistyössä kehitystiimin kanssa. Listaamme alla muutamia näkökohtia, joita ketterä kehitys edellyttää asiakkaan aktiivisen osallistumisen ja sitoutumisen kannalta. Kun asiakkaalla on halu sitoutua näihin toimintatapoihin, ketterä kehitys tarjoaa mahdollisuudet parempaan yhteistyöhön, suurempaan läpinäkyvyyteen ja lopulta tyydyttävämpään lopputulokseen.

 • Aktiivinen osallistuminen:Asiakkaan odotetaan osallistuvan säännöllisesti projektin kehitystapaamisiin, kuten sprintin suunnitteluun, katselmointeihin ja retroihin, jotta hän voi antaa palautetta ja ohjeistusta kehitystiimille reaaliajassa. 
 • Jatkuva kommunikointi:Tehokas ja avoin kommunikaatio kehitystiimin kanssa on keskeistä. Asiakkaan on oltava valmis keskustelemaan vaatimuksista, prioriteeteista ja mahdollisista muutostarpeista projektin edetessä. 
 • Joustavuus:Ketterässä kehityksessä on oltava valmis mukautumaan muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Tämä voi tarkoittaa asiakkaan vaatimusten, aikataulun tai budjetin muutoksia projektin aikana. 
 • Päätöksenteon nopeus:Asiakkaalta vaaditaan kykyä tehdä nopeita päätöksiä, kun kehitystiimi tarvitsee ohjausta tai hyväksyntää jatkaakseen työtään tehokkaasti. 
 • Priorisoinnin taito:Asiakkaan on voitava priorisoida projektin ominaisuudet ja tehtävät, jotta tärkeimmät ja arvoa tuottavat osat saadaan toteutettua ensin. 
 • Ymmärrys ketterästä prosessista:Vaikka syvällistä teknistä ymmärrystä ei vaadita, perustason tietämys ketteristä menetelmistä ja niiden periaatteista auttaa asiakasta hahmottamaan, miten projekti etenee ja miten hän voi parhaiten tukea sen onnistumista. 
 • Resurssien sitouttaminen:Asiakkaan on varmistettava, että hänellä on riittävästi aikaa ja resursseja osallistua ketterään kehitysprosessiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ajan varaamista tapaamisiin, palautteen antamista tai tarvittavien tietojen toimittamista tiimille. 
 • Valmius oppia ja sopeutua:Asiakkaan on oltava avoin oppimaan uutta ja sopeutumaan uusiin oivalluksiin ja markkinoiden muutoksiin projektin aikana. 

Yhteenveto

Ketterän kehityksen ytimessä on ajatus siitä, että ohjelmistokehitys on prosessi, joka vaatii jatkuvaa sopeutumista ja oppimista. Lähestymistapa mahdollistaa ohjelmistotiimien nopean reagoinnin muuttuviin asiakastarpeisiin, mikä ei ainoastaan lisää projektin ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä, vaan lopulta parantaa myös tuotteen laatua ja asiakastyytyväisyyttä. 

Citrus Solutionsilla ketterä kehitys on enemmän kuin pelkkä ohjelmistokehityksen menetelmä; se on tapa ajatella ja toimia. Ketterä kehitys edistää joustavuutta, tehokkuutta ja yhteistyötä kaikilla projektin osa-alueilla. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan organisaatioille, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä ja innovatiivisina nopeasti muuttuvassa teknologiamaailmassa.